אחריות

תנאי אחריות
כללי
• האחריות על פי תעודה זו מוענקת לבעלי האופנועים הנמכרים
באמצעות היבואן “ליגל אופנועים בע”מ” (להלן: “היבואן”).
• האחריות תינתן בכפוף לתנאים המפורטים בתעודה זו,
ובהתקיים התנאים הבאים:
1. בעל האופנוע פנה למוסך מורשה מטעם היבואן מייד לאחר
שגילה את התקלה באופנוע, והעמידו לרשות המוסך לצורך
בדיקה ותיקון.
2. התקלה לא טופלה קודם לכן על ידי גורם אחר.
3. בעל האופנוע שילם ליבואן את מלוא התמורה המגיעה ממנו
עבור האופנוע והתוספות, בהתאם לתנאי ההזמנה ועבור
תיקונים ו/או טיפולים באופנוע שאינם מכוסים על ידי האחריות.
4. נקראה, מולאה ונחתמה תעודת אחריות זו.
• כל החלקים המוחלפים במסגרת האחריות המפורטת
בתעודה זו הופכים לרכושה של חברת “ליגל אופנועים בע”מ”
• במידה ויתגלה פגם בתקופת האחריות, ליבואן שיקול דעת
בלעדי בדבר מהות התיקון, כולל ההחלטה על החלפת החלקים
בתקופת האחריות. תיקון והחלפת החלקים במסגרת האחריות
יבוצע במוסך מורשה ולאחר אישור בכתב מהיבואן.

אחריות לאופנוע חדש
תקופת האחריות:
תקופת האחריות מתחילה ביום בו נמסר האופנוע לרוכש
הראשון וניתנת לתקופה של 24 חודשים ללא הגבלת ק"מ.
כיסויים במסגרת האחריות:
היבואן יתקן או יחליף, על פי שיקול דעתו חלק כלשהו אשר היבואן יכיר בו כפגום בשל כך שמוצר התעבורה לא יוצר תקין במהלך הייצור והכול בתנאי שימוש רגילים. כל התיקונים במסגרת זו יבוצעו ללא תשלום בגין חלקים ועבודה. חלקים חדשים או מתוקנים במסגרת אחריות זו מכוסים עד לתום תקופת האחריות כאמור לעיל, וכל זאת בכפוף לתעודת אחריות מפורטת של היצרן.
לעניין זה “מוצר תעבורה” ו/או מוצר תעבורה מקורי יהא כהגדרתו בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם תשמ”ג – 1983).
אחריות זו אינה מכסה:
• צמיגים (מכוסים באחריות מטעם יצרן הצמיגים).
• פגמים או שרות שאינם כתוצאה מפגם בחומרים או בטיב העבודה.
• חלקים ו/או אביזרים שניזוקו כתוצאה מטיפול לקוי, התרשלות
באחזקה, שימוש שלא על פי הוראות היצרן, תאונה, בלאי טבעי,

הזנחה, התקנה לא נכונה (שלא על ידי מוסך מורשה), שימוש באביזרים או בחלפים לא מקוריים.
• פריטים מתכלים כולל: מצתים, מסננים, שמנים. דסקיות ורפידות
מצמד, גלגלי שיניים, שרשראות, חלקי הבלם והמצמד הנתונים
לחיכוך. וכן חלקי מעטפת הפלסטיק והריפוד.
• האחריות למצבר הינה לשלושה חודשים ואינה חלה במקרה של
נזק משימוש לא רציף.
• שימוש באופנוע לצרכי תחרויות, מרוצים או השכרה ו/או למטרה
שונה מזו שאיליה נועד על ידי היצרן (שימוש כזה ישלול את זכאות
לאחריות).
• אובדן זמן, טרחה, הפסדים עקב אי שימוש באופנוע או הפסדים
מסחריים אחרים.
• הובלת האופנוע לצרכי טיפול.
• התקנה של מוצר שאינו של היצרן ו/או אינו מוצר תעבורה ו/או
מוצר תעבורה מקורי.
• נזק הנובע מאסונות טבע ,אש, גנבה , חמצון, מליחות ותנאים
אטמוספריים קיצוניים.
• האחריות מוגבלת לתיקון פגמים שהלקוח הודיע עליהם ומסר את
האופנוע למוסך מורשה יבואן לשם תיקונם וזאת בתקופת אחריות.
• התיקון ו/או החלפים במסגרת תיקון האחריות מכוסים באחריות
עד תום תקופת האחריות.
• תנאיה והיקפה של האחריות יהיו כפופים לספר האחריות של
היצרן בשינויים המחויבים..

חתימת הרוכש
חתימת החברה